Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelő megnevezése

BÁZIS SZERELÉSTECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely és postacím: 9143 Enese, Hetvényi István utca 5.
Az adatkezelés helye a cég ügyintézésének helye: 9143 Enese, Hetvényi István utca 5.
e-mail: info@baziszerelestechnika.hu
Telefon: +36 20 2419323

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV), valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

A szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat
Az adatkezelés célja
Az Ön illetve az Ön által képviselt gazdasági társasággal jogviszonyban lévő természetes személyek személyes adatai, amelyek a szerződéses jogviszonyban foglaltak teljesítéséhez szükségesek
 Az Ön illetve az Ön által képviselt gazdasági társaság szerződéses jogviszonyából folyó kötelezettségek ellátásához, valamint az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges tevékenység

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre ruházott törvényi kötelezettségre tekintettel az érintett hozzájárulása alapján a szerződéses kapcsolatból eredő feladat végrehajtása.

Az adatkezelés időtartama: Az üzleti kapcsolat-, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 üzleti év.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz (ide értve az Ön illetve az Ön által képviselt gazdasági társasággal jogviszonyban lévő természetes személyek adatait is) az Adatkezelő vezető tisztségviselője, valamint a BÁZIS SZERELÉSTECHNIKA Kft. szerződéskötéssel, a szerződéses jogviszony teljesítésével, az üzletmenethez tartozó adatbázisok kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, feladataik ellátása érdekében. Az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk, azonban az Ön hozzájárulása nélkül is közölnünk kell, ha azt törvény elrendeli.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat székhelyén és tevékenységi helyén (9143 Enese, Hetvényi István utca 5.) számítógépen illetve elzárt papír alapú dokumentációként tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatáskéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, valamint az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Enese, 2019. december 15.
BÁZIS SZERELÉSTECHNIKA Kft.